22:8 Ohlwayela ubugqwetha, wovuna ubutshinga, Nentonga yokuphuphuma kwakhe umsindo yophela. Read God’s Word at anytime, anywhere using the YouVersion Bible App. 6:8 Isuke isilungise isonka sayo ehlotyeni, Ikubuthe ukudla kwayo ngexa lokuvuna. Inokuma phambi kokumkani; Ayinakuma phambi kwabantu abangenagama. 30:2 Kuba ndisisityhakala, andimntu; Ingqondo yomntu ayikho kum. 29:20 Uyayibona indoda engxamileyo ngamazwi ayo? 11:1 Isikali esikhohlisayo singamasikizi kuYehova; Ilitye elizeleyo lilikholo kuye. 14:3 Lusemlonyeni wesimathane uswazi lwekratshi; Umlomo wezilumko uyazigcina. Kunini na, ziyathandini, nithanda ubuyatha, Abagxeki befuna ukugxeka, Izinyabi zithiya ukwazi? 19:26 Ombhuqayo uyise, omgxothayo unina, Ngunyana owenza okuziintloni, ongcikivayo. 31:6 Isiselo esinxilisayo sinikeni abatshabalalayo, Newayini yinikeni abamphefumlo ukrakra. 4:13 Bambelela eluqeqeshweni, musa ukuluyeka; Lulondoloze, ngokuba lububomi bakho. 5:18 Malisikelelwe ithende lakho, Uvuye ngumfazi wobutsha bakho; 5:19 Makabe yimazi yexhama elithandekayo, neyegogo elihle; Amabele akhe akukholise ngamaxesha onke, Uyotywe luthando lwakhe kuphele. Othiye inzuzo embi wolula imihla yakhe. 11:30 Isiqhamo selungisa ngumthi wobomi; Umbambisi wemiphefumlo sisilumko. 7:15 Ngenxa yoko ndiphume ndeza kukukhawulela, Ndihle ndakufuna ubuso bakho; ndikufumene ke. 25:23 Umoya ovela ngasentla uvelisa isiphango; Ulwimi oluhlebayo luvelisa ubuso obujalileyo. 19:21 Zininzi iingcinga entliziyweni yomntu; Noko ke licebo likaYehova eliya kuma. 20:20 Otshabhisa uyise nonina, Isibane sakhe sicima ebumnyameni phakathi. 22:22 Musa ukusihlutha isisweli ngakuba sisisweli, Ungamtyumzi olusizana esangweni; 22:23 Kuba uYehova eya kubambana nababambene nabo, Awonakalise umphefumlo wabonakalisa bona. 15:3 Asezindaweni zonke amehlo kaYehova, Ebonisela abanobubi nabalungileyo. 4:9 Boyinika intloko yakho isangqawe esihle, Bokupha isithsaba sokuhomba. 13:5 Ilungisa liyithiyile into ebubuxoki; Yena ongendawo uyanukisa, enze okuziintloni. 20:15 Kukho igolide, neekorale ezininzi; Ke yona impahla enqabileyo ngumlomo onokwazi. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. Yokuba kuqondwe iintetho zengqondo; 3 3:16 Imihla emide isesandleni sabo sokunene, Kwesokhohlo sabo bubutyebi nozuko. 23:3 Musa ukuzinqwenela izidlo zakhe ezinencasa; Kukudla kwenkohliso. 5:1 Nyana wam, bubazele indlebe ubulumko bam, Ingqondo yam uyithobele indlebe yakho; 5:2 Ukuze ugcine iminkqangiyelo, Ulondoloze ukwazi umlomo wakho. 14:21 Omdelayo ummelwane wakhe uyona; Obabala abaziintsizana, hayi, uyolo lwakhe! 9:6 Yekani ukuba ziziyatha, niphile, Ninyathele endleleni yengqondo. (Xhosa Proverb) The people who rescue and kill. 21:19 Kulungile ukuhlala ezweni eliyintlango, Kunokuhlala nomfazi onengxabano neengqumbo. 6:25 Musa ukubukhanuka ubunzwakazi bakhe ngentliziyo yakho, Angakubambisi ngeenkophe zakhe; 6:26 Kuba ngenxa yehenyukazi umntu uda adle kuphela intendana yesonka; Umkamntu uzingela umphefumlo onqabileyo. 17:8 Sililitye elinqabileyo emehlweni omninilo isicengo, Apho asukuba ebheka khona, wenza ngengqiqo. 11:29 Ogxugxisa indlu yakhe uya kudla ilifa elingumoya; Isimathane soba ngumkhonzi kontliziyo ilumkileyo. 29:2 Ekwandeni kwamalungisa bayavuya abantu; Ekulawuleni kongendawo bayagcuma abantu. 14:23 Ekubulalekeni konke kubakho ungeniselo; Ke ukuthetha komlomo kubanga ukuswela kodwa. 31:22 Uzenzela imiqamelo; Yilinen ecikizekileyo kwanemfusa isambatho sakhe. 16:7 Ekukholisweni kukaYehova ziindlela zendoda, Uyixolelanisa neentshaba zayo nayo. 4:27 Musa ukuthi gu bucala ngasekunene nangasekhohlo; Susa unyawo lwakho entweni embi. 12:22 Ungamasikizi kuYehova umlomo oxokayo; Abenza inyaniso ukholisiwe ngabo. My son, do not walk in the way with them. 26:27 Omba isihogo weyela kuso; Oqengqa ilitye, libuyela kuye. That left our hands... bulala'To slay a man to his wounding,' means extinguishing faith, and 'to slay a young man to his hurt,' signifies extinguishing charity, as in Genesis... Would you like to choose another language for your user interface? 1:24 Ngokokuba ndinibizile, anavuma, Ndolule isandla sam, akwabakho ukhathalayo; 1:25 Nesuka naliyeka necebo lam lonke, Anavuma ndakunohlwaya. 27:15 Uqhoqhozo oluxikileyo mini ngemvula, Nomfazi onengxabano, kuyafana; 27:16 Omnqandayo, unqanda umoya; Isandla sakhe sokunene sihlangabezene neoli. 23:33 Amehlo akho aya kubona izinto zasemzini, Intliziyo yakho ithethe impenduka; 23:34 Ube njengolele esazulwini solwandle, Nanjengolele encotsheni yemasti; 23:35 Uthi, Bandibetha, andeva ntlungu; Bandintlitha, andaba nanto ndiyaziyo; Ndiya kuvuka nini na? 3:23 Uya kwandula uhambe ngendlela yakho ukholosile. Kuba iinyawoiinyawo zabo zigidimela ububiububi, Zikhawulezela ukuphalaza igaziigazi; 17 26:1 Njengekhephu ehlotyeni, njengemvula ngexa lokuvuna, Lunjalo ukungasifaneli isinyabi uzuko. 30:21 Ngaphantsi kwezinto ezintathu umhlaba uyanyikima, Ngaphantsi kwezine ukhohliwe kukuthwala: 30:22 Ngaphantsi kwesicaka, xa sithe sangukumkani; Nesidenge, xa sithe sahlutha sisonka; 30:23 Ngaphantsi kwesigele sentombi, xa sithe senda; Nesicakakazi xa sithe sadla ilifa lenkosikazi yaso. 1:21 Bumemeza emantloko eendawo zembutho; Ekungeneni kwamasango, Phakathi komzi, buthetha iintetho zabo, busithi: 1:22 Kunini na, ziyathandini, nithanda ubuyatha, Abagxeki befuna ukugxeka, Izinyabi zithiya ukwazi? 1:32 Kuba ukuphamba kweziyatha kuyazi bulala, Nobunqobo bezinyabi buyazitshabala lisa. Ukuba bathe, Hamba nathi, Masilalele igaziigazi, Masibalalele abamsulwa bengenatyala; 12 19:10 Akusifanele isinyabi ukudla ubuncwane; Kobeka phi na ke ukungamfaneli umkhonzi ukulawula abathetheli! 31:11 Ikholose ngaye intliziyo yendoda yakhe, Ayisayi kuswela nto. 25:2 Luzuko lukaThixo ukuyisithelisa into; Luzuko lokumkani ukuyigocagoca. 13:6 Ubulungisa bulondoloza ihambo egqibeleleyo; Okungendawo kuyamphenula umoni. Kukho ithemba ngesinyabi kunayo. 12:6 Amazwi abangendawo ngawokulalela igazi; Umlomo wabathe tye uyabahlangula. 17:17 Umhlobo uthanda ngamaxesha onke; Umzalwana uzalelwe imbandezelo. 31:17 Ubhinqa amandla emanqeni akhe, Ayomeleze imikhono yakhe. 8:7 Ngokuba umlomo wam uxela inyaniso; Okungendawo kulisikizi emilebeni yomlomo wam. 15:23 Indoda inovuyo ngempendulo yomlomo wayo; Ilizwi elithethwe ngexa elililo, azi lihle! 16:30 Ocima amehlo akhe, kukuba acinge impenduka; Oluma umlomo wakhe ugqibe ububi. 4:16 Kuba abalali, ukuba abathanga benze ububi; Bemkelwa bubuthongo ukuba abathanga bakhubekise abanye. 24:29 Musa ukuthi, Njengoko enze ngako kum, ndiya kwenjenjalo nam kuye, Ndiya kubuyisela indoda ngokomsebenzi wayo. 29:19 Isicaka asiqeqeshwa ngamazwi; Kuba siyaqonda, singakhathali. ALL. 29:12 Umlawuli olibazela indlebe ilizwi lobuxoki, Bonke abalungiseleli bakhe bangabangendawo. Imizekeliso kaSolomon. (54 Proverbs) Misfortune of soup made of shanks and feet. 27:12 Onobuqili uyabubona ububi, azimele; Ke zona iziyatha zigqitha kubo, zohlwaywe. Unyana'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 26:5 Siphendule isinyabi ngokokumatha kwaso, Hleze sibe sisilumko kwawaso amehlo. 12:20 Inkohliso isentliziyweni yabayila ububi; Ke bona abacebi boxolo bayabuyisa. 28:24 Ophanga uyise nonina, athi, Asilukreqo, Ulidlelane lendoda engumonakalisi. 12:5 Iingcinga zamalungisa zisesikweni; Amacebo abangendawo yinkohliso. 6:15 Ngenxa yoko kuya kufika ngesiquphe ukusindeka kwakhe; Uya kwaphuka ngephanyazo, angabi nakunyangwa. 3:9 Mzukise uYehova ngobuncwane bakho, Nangentlahlela yongeniselo lwakho lonke: 3:10 Ozala amaqonga akho bubuninzi, Nemikhombe yakho yokukhongozela iphuphume iwayini entsha. 18:1 Ozahlulayo ufuna umnqweno wakhe; Into yonke ezimasayo uyayivungamela. 2:8 Ukuze alondoloze umendo wesiko, Agcine nendlela yabakhe benceba. 29:25 Ukugubha ngumntu kunesirhintyelo; Ke yena okholose ngoYehova uya kuphakanyiselwa phezulu. 13:2 Ngesiqhamo somlomo wayo indoda idla okulungileyo. 12:8 Indoda idunyiswa ngokwengqiqo yayo, Entliziyo igwenxa iba ngodelekileyo. 14:30 Bubomi benyama intliziyo epholileyo; Ke lona ikhwele yimpehla emathanjeni. 8:10 Yamkelani uqeqesho lwam, ningamkeli silivere; Yamkelani ukwazi ngaphezu kwegolide embiweyo, enyuliweyo. 22:9 Oliso linobubele nguye osikelelekayo; Kuba kwisonka sakhe upha isisweli. 17:12 Kanye qubisana nebhere ehluthwe amathole ayo, Ungaqubisani nesinyabi ekumatheni kwaso. Yokuba izidenge zinikwe ubuqili, UlutshaUlutsha lunikwe ukwazi nokunkqangiyela; 5 8:16 Bathethela ngam abathetheli, Namanene, nabagwebi bonke behlabathi. 6:16 Izinto ezintandathu uzithiyile uYehova, Ezisixhenxe zingamasikizi emphefumlweni wakhe: 6:17 Ngamehlo aqwayingayo; lulwimi oluxokayo; Zizandla eziphalaza igazi elimsulwa; 6:18 Yintliziyo eyila iingcinga zobutshinga; Ziinyawo ezikhawulezayo ukugidimela ebubini; 6:19 Lingqina elixokayo, elifutha amanga; Nongenisa ingxabano phakathi kwabangabazalwana. 3:25 Musa ukoyika lunkwantyiso luzayo ngesiquphe, Nasithonga sabangendawo, sakufika. 15:13 Intliziyo evuyileyo iyabuchwayithisa ubuso; Ekubulalekeni kwentliziyo umoya uthi dakumba. 17:25 Ububuhlungu bukayise unyana osisinyabi; Ububukrakra kumzalikazi wakhe. 8:14 Likum icebo nozimaso; Ndiyingqondo, bobam ubugorha. 15:20 Unyana olumkileyo uyamvuyisa uyise; Umntu osisinyabi udela unina. Nam ke ndonihleka ekusindekeni kwenu; Ndogculela ekufikeni kokunkwantyiswa kwenu; 27 15:12 Umgxeki akakuthandi ukohlwaywa kwakhe, Akayi kwizilumko. 17:23 Ongendawo wamkela isicengo esivela esondweni lengubo, Ukuze agqwethe indlela esesikweni. 21:21 Ophuthuma ubulungisa nenceba Wofumana ubomi nobulungisa nozuko. 11:11 Ngentsikelelo yabathe tye siyaphaka nyiswa isixeko; Ngomlomo wabangendawo siyahleleleka. 7:13 Wambamba ke, wamanga, Wayingwanyalala ubuso; wathi kuye. 21:24 Umkhukhumali oligagadele, ngumgxeki igama lakhe; Ngowenza ngokukhukhumala okuphuphumayo. 7:11 Uyaphithizela, uyinjubaqa; Azihlali endlwini yakhe iinyawo zakhe. 8:19 Silungile isiqhamo sam ngaphezu kwegolide embiweyo, nakwengcwengekileyo; Lulungile ungeniselo lwam ngaphezu kwesilivere enyuliweyo. Read ImiZekeliso 1 in the 'Xhosa' translation. 3:4 Ubabalwe ube nengqiqo entle Emehlweni kaThixo nawabantu. 17:5 Ogculela ihlwempu ungcikiva uMenzi walo; Ovuyela inkxwaleko akabi msulwa. All a person’s ways seem pure to them, but motives are weighed by the LORD. 1 Nyana wam, bubazele indlebe ubulumko bam, Ingqondo yam uyithobele indlebe yakho; . 20:6 Uninzi lwesintu luyayihlangabeza indoda enenceba kulo; Ke yona indoda enyanisileyo, ngubani na ongayifumanayo? 16:1 Zezomntu izicwangciso zentliziyo; Ke yona impendulo yolwimi ivela kuYehova. 3:24 Ukuba uthe walala, akuyi kunkwantya; Wolala, bube mnandi ubuthongo bakho. 26:25 Xa athe walimnandisa ilizwi lakhe, musa ukukholwa nguye; Kuba ngamasikizi asixhenxe entliziyweni yakhe. 20:27 Sisibane sikaYehova umphefumlo womntu, Siphengulula zonke iingontsi zombilini. 27:5 Kulungile ukohlwaywa ekuhleni Ngaphezu kothando olusitheleyo. 24:11 Hlangula abasiwa ekufeni; Nabajingxela baye ekubulaweni, khawubanqande. 28:7 Obamba umyalelo ngunyana onengqondo; Ke olikholwane labachithi uhlaza uyise. 2 Listen, my son! 17:15 Omgwebelayo ongendawo, kwanoligwebayo ilungisa, Bangamasikizi kuYehova bobabini. 5:7 Ke ngoku, bonyana, ndiveni, Ningemki entethweni yomlomo wam. 20:1 Ingumgxeki iwayini, singumxokozeli isiselo esinxilisayo; Bonke abayotywe yiyo abalumkile. 24:10 Uthe waphelelwa ngemini yembandezelo, Oba ebandezelwe amandla akho. 15:9 Ilisikizi kuYehova indlela yongendawo; Ke ophuthuma ubulungisa uyathandwa nguye. 14:27 Ukoyika uYehova lithende lobomi, Ukuze kusukwe ezirhintyelweni zokufa. 11 19:9 Ingqina elixokayo alibi msulwa; Ofutha amanga uyatshabalala. 8:27 Ekulilungiseni kwakhe izulu, ndandikho apho; Ekubuzungulezeni kwakhe ngomda ubuso bamanzi anzongonzongo; 8:28 Ekusiqiniseni kwakhe isibhakabhaka phezulu; Ekugalelekeni kwemithombo yamanzi anzongonzongo; 8:29 Ekulumiseleni kwakhe ulwandle umda walo, Ukuba amanzi angawugqithi umthetho wakhe; Ekuzimiseni kwakhe iziseko zehlabathi: 8:30 Ndaye ndinaye, ndiyingcibi yomsebenzi, Ndiziyolisa ngokwam iimini ngeemini; 8:31 Ndidlala phambi kwakhe ixesha lonke, Ndidlala kwelimiweyo ihlabathi lakhe; Nokuziyolisa kwam kukoonyana babantu. 13:21 Aboni basukelwa bububi; Ke wona amalungisa ayavuzwa kokulungileyo. 17:14 Kukuvulela amanzi ukuqala kwengxabano; Yiyeke imbambano kungekavunganyewana. 13:4 Umphefumlo wevila uyanqwena, ungazuzi; Umphefumlo wabakhutheleyo uyatyetyiswa. 2:11 Ukunkqangiyela kokugcina, Ukuqonda kokulondoloza; 2:12 Ukuba kukuhlangule endleleni embi, Kubantu abathetha impenduka; 2:13 Kwabashiya umendo wokuthe tye, Ukuze bahambe ngeendlela zobumnyama; 2:14 Kwabavuyela ukwenza ububi, Bagcobe ngeempenduka zabenza ububi; 2:15 Abamendo ujibilizayo, Abathi gu bucala ngemikhondo yabo; 2:16 Ukuze uhlangulwe kumkamntu, Kowolunye uhlanga, ontetho yakhe igudileyo; 2:17 Lowo ushiya ikholwane lobutsha bakhe, Awulibale umnqophiso woThixo wakhe. 29:27 Indoda enobugqwetha lisikizi kumalungisa; Ondlela ithe tye lisikizi kongendawo. 18:3 Ekuzeni kongendawo kuza ukudela, Ukungcikiva, nokucukuceza. 4:5 Rhweba ubulumko, rhweba ingqondo; Musa ukulibala, ungathi gu bucala entethweni yomlomo wam. 13:11 Ubuncwane basebubhedengwini buya kuncipha; Ke yena obutha ngezipha, uyandisa. 8:13 Ukoyika uYehova kukuthiya into embi: Ikratshi nokukratsha, nendlela embi, Nomlomo onempenduka, ndiwuthiyile. Welcome to inspirational stories we believe in holding yourself together accepting life. 6:32 Okrexeza umfazi ke uswele intliziyo; Owenza loo nto ngumonakalisi womphefumlo wakhe. 23:4 Musa ukuzidinisa ngokufuna ubutyebi; Yeka okwakho ukuqonda. 9:8 Musa ukumohlwaya umgxeki, hleze akuthiye; Yohlwaya isilumko, sokuthanda. 4:6 Musa ukubushiya, bokugcina; Buthande, bokulondoloza. 8:5 Buqondeni ubuqili, ziyatha; Yiqondeni intliziyo, zinyabi. Berean Study Bible He who walks with integrity will be kept safe, but whoever is perverse in his ways will suddenly fall. 13:20 Ohamba nezilumko uba sisilumko naye; Ke olikholwane lesidenge uya konakaliswa. 1:28 Baya kwandula bandibize, ndingaphenduli, Bandifune kwakusasa, bangandifumani; 1:29 Ngethuba lokuba bakuthiyile ukwazi, Abakunyula ukoyika uYehova; 1:30 Abalivuma icebo lam, Basigiba sonke isohlwayo sam: 1:31 Baya kudla ke isiqhamo sendlela yabo, Bahluthe ngamacebo abo. 27:10 Musa ukumlahla umhlobo wakho nomhlobo kayihlo; Ungangeni endlwini yomzalwana wakho ngemini yokusindeka kwakho; Ulungile ummelwane okufuphi, kunomzalwana okude. 9:12 Ukuba uthe walumka, uzilumkela okwakho; Ukuba uthe wagxeka, oko wokuthwala wedwa. 9:11 Kuba yoba mininzi imihla yakho, Wongezwe iminyaka yobomi. 15:33 Ukoyika uYehova luqeqesho lobulumko; Ngaphambi kozuko lululamo. Umgcini womphefumlo akakwazi na? 25:3 Izulu ngokuphakama, umhlaba ngobunzulu, Nentliziyo yokumkani asinto inokugocwagocwa. 22:17 Thoba indlebe yakho, uve amazwi ezilumko, Uyibhekise intliziyo yakho ekwazini kwam. 26:24 Ngemilebe yomlomo wakhe uyanyhwalaza umthiyi; Embilinini yakhe umisa inkohliso. 29:15 Intonga nesohlwayo sinika ubulumko; Ke yena umntwana oyekelelweyo udanisa unina. 20:17 Sinencasa endodeni isonka sobuxoki; Ke emveni koko umlomo wayo uzala luhlalu. 29:24 Owahlulelana nesela uthiya umphefumlo wakhe; Uyasiva isishwabulo, angaxeli. Nithe nabuyela ekohlwayeni kwam, Niyabona, ndowumpompozisela kuni umoyaumoya wam, Ndonazisa amazwi am. 3:14 Kuba lulungile urhwebo lwabo ngaphezu korhwebo lwesilivere, Nongeniselo lwabo ngaphezu kwegolide embiweyo. 11:27 Ozondelele okulungileyo ufuna okwamkelekileyo; Ongxamele ububi, buya kumfikela. 23:14 Wombetha ngentonga, Uhlangule umphefumlo wakhe kwelabafileyo. 27:14 Osikelela ummelwane wakhe ngezwi elikhulu, evuka kwakusasa, Kubalelwa ekuthini uyamtshabhisa. 12:7 Bakuba bebhukuqiwe abangendawo, ababikho; Indlu yamalungisa iyema. 1:16 Kuba iinyawo zabo zigidimela ububi, Zikhawulezela ukuphalaza igazi; 1:17 Kuba ufumana usanekwa umnatha Emehlweni eentaka ezi zonke; 1:18 Ke bona balalela elabo igazi, Bazonda owabo umphefumlo. Listen, my son, the answer to my prayers! 5:21 Kuba iindlela zomntu ziphambi kwamehlo kaYehova, Ayilungelelanise imikhondo yakhe. 28:22 Indoda eliso libi ikhawulezela ukutyeba; Ayazi ukuba ukuswela kuya kuyifikela. 3:22 Zoba bubomi emphefumlweni, Nento entle emqaleni wakho. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love... indlu 17:3 Ukhamba lolokunyibilikisa isilivere; iziko lelokunyibilikisa igolide; Umcikidi weentliziyo nguYehova. Unjalo umendoumendo wabo bonke abangxamele inzuzo embi; Imka nomphefumlo womniniyo. 17:28 Kwanesimathane, ukuba sihleli sathi tu, kuthiwa sisilumko; Singawuvingca umlomo waso, kuthiwa sinengqondo. 21:18 Ongendawo lucamagusho ngenxa yelungisa; Inginingini lisesikhundleni sabathe tye. 9:7 Othethisa umgxeki uzizekela ucukucezo; Owohlwaya ongendawo uzizekela isiphako. 26:20 Zakuphela iinkuni, uyacima umlilo; Kwakuba kungekho ntlebi, iyadamba ingxabano. 22:7 Isityebi siya kuwalawula amahlwempu; Nobolekayo ngumkhonzi endodeni embolekayo. 20:3 Kuluzuko endodeni ukuhlalela kude nengxabano; Ke zona izimathane zonke ziyavungama. 21:25 Umnqweno wevila uyalibulala, Kuba izandla zalo azivumi kusebenza. 23 { 26:26 Intiyo izifihla ngenkohliso; Ububi bayo bozityhila esikhungwini. 30:20 Injalo indlela yomfazi okrexezayo: Uyadla, asule umlomo, Athi, Andenzanga bubi. Xhosa is a Bantu language spoken in South Africa. 15:30 Ukukhanya kwamehlo kuvuyisa intliziyo; Iindaba ezimnandi zityebisa amathambo. 22:27 Ukuba uthe akwaba nanto yakuhlawula, Yini na ukuba athabathe ukhuko lwakho phantsi kwakho? Baya kudla ke isiqhamo sendlela yabo, Bahluthe ngamacebo abo. 28:4 Abashiya umyalelo badumisa abangendawo; Ke abawugcinayo umyalelo bayazixhokonxa ngabo. The deteriorating nature of foolishness is seen as the description progresses from drink to vomit. 18:10 Yinqaba ende eliqele igama likaYehova; Ilungisa ligidimela kulo, libe sengxondeni. 9:4 Ngubani na osisiyatha? 10:16 Umvuzo welungisa usingisa ebomini; Ungeniselo longendawo lusingisa esonweni. 3:5 Kholosa ngoYehova ngentliziyo yakho yonke, Ungayami okwakho ukuqonda. 1:26 Nam ke ndonihleka ekusindekeni kwenu; Ndogculela ekufikeni kokunkwantyiswa kwenu; 1:27 Ekufikeni kokunkwantyiswa kwenu njengesithonga, Ekuzeni kokusindeka kwenu njengesaqhwithi, Ekufikelweni kwenu yimbandezelo nenkcutheko. 4:1 Luveni, bonyana, uqeqesho lukayihlo, Nizibaze iindlebe ukuze nikwazi ukuqonda. 13:24 Oyiyekileyo intonga yakhe umthiyile unyana wakhe; Ke omthandayo umqeqesha esemncina ne. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 5:23 Yena ufa kukuswela uqeqesho, Ayobe ebuninzini bokumatha kwakhe. 7:27 Iziindlela zelabafileyo indlu yakhe, Zihla ziye ezingontsini zokufa. 12:13 Ekuphosiseni komlomo kukho isirhintyelo esinobubi; Ke lona ilungisa liyaphuma embandezelweni. 18:24 Indoda enezihlobo iyachithwa; Kukho sithandwa sinamathelayo kunomzalwana. 7:25 Intliziyo yakho mayinganxaxheli ezindleleni zakhe, Ungandwendweli emendweni wakhe. Ndiya kuphinda ke, ndiya kubuya ndiyifune. 7:23 Njengentaka ikhawulezela esibatheni; Ingazi ukuba oko kuyingozi kumphefumlo wayo, Lude utolo lusicande isibindi sakhe. 7:10 Nanko umfazi emkhawulela, Enengubo yehenyukazi, enentliziyo enobuqhetseba. 20:23 Ngamasikizi kuYehova amatye ngamatye; Nesikali esikhohlisayo asilungile. 16:2 Zonke iindlela zendoda ziqaqambile kwawayo amehlo; Ke yena umlinganisi womoya nguYehova. 7:16 Umandlalo wam ndiwandlele ngemiqamelo, Ngeengubo ezimfakamfele zoluko lwaseYiputa; 7:17 Ndisifefe isilili sam Ngemore, nehaloti, nesinamon. 4 Yokuba izidenge zinikwe ubuqili, Ulutsha lunikwe ukwazi nokunkqangiyela; . 26:8 Njengokubopha ilitye esisawulweni, Unjalo osinika uzuko isinyabi. 6:27 Umntu unokuwuthabatha na umlilo ase esifubeni sakhe, Zingatshi na iingubo zakhe? 23:25 Makavuye uyihlo nonyoko, Agcobe umfazi owakuzalayo. Proverbs 1:15. 22:4 Umvuzo wolulamo kukoyika uThixo, Bubutyebi, nozuko, nobomi. 10:21 Umlomo welungisa udlisa abaninzi; Izimathane zifa ngokuswela intliziyo. 20:14 Imbi, imbi! 1:33 Ke yena ondivayo uhleli ekholosile, Wonwabile ekunkwantyiseni kobubi. 8:1 Abumemezi na ubulumko? 18:12 Phambi kwentshabalalo iyazidla intliziyo yendoda; Phambi kozuko lululamo. 14:26 Ekoyikeni uYehova kukho inkoloseko eliqele, Abantwana bakhe baba nendawo yokuzimela. 26:16 Ivila lilumkile kwawalo amehlo Kunabasixhenxe abaphendula ngemvo. 16:22 Lithende lobomi ingqiqo kumniniyo; Ke lona uqeqesho lwezimathane kukumatha kwazo. 16:32 Ozeka kade umsindo ulunge ngaphezu kwegorha; Okulawulayo ukufutha kwakhe ulunge ngaphezu kothimba umzi. } 14:2 Uhamba ngokuthe tye owoyika uYehova; Uthi gu bucala ngeendlela zakhe omdelayo. 19:7 Bonke abazalwana behlwempu balithiyile; Zibeka phi na izihlobo ukuya kude kulo! 31:12 Uyiphatha kakuhle, kungabi kakubi, Yonke imihla yobomi bakhe. 29:18 Apho kungekho mbono baba yimiqhathu abantu; Bakuwugcina umyalelo, hayi, uyolo lwabo! 10:20 Yisilivere enyuliweyo ulwimi lwelungisa; Intliziyo yabangendawo yintwana engeyakonto. Ngethuba lokuba bakuthiyile ukwazi, Abakunyula ukoyika uYehova; 30 24:32 Ndakhangela, ndasigqala ngentliziyo, Ndabona, ndamkela uqeqesho. 10:12 Intiyo ixhokonxa ingxabano; Uthando lugubungela zonke izono. 29:3 Indoda ethanda ubulumko ivuyisa uyise; Olikholwane lamahenyukazi uchitha impahla yakhe. 22:20 Andikubhalelanga na iintetho eziyintloko, Ezineengcebiso nokwazi. 23:23 Thenga inyaniso, ungathengisi ngayo; Nobulumko, noqeqesho, nengqondo. 16:8 Ilungile intwana encinane enobulungisa, Ngaphezu kolungiselo oluninzi olukunye nokungesesikweni. 30:32 Ukuba uthe wenza ngobudenge ngokuziphakamisa, Nokuba uthe wankqangiyela, Beka isandla emlonyeni. 9:16 Ngubani na osisiyatha? 19:17 Uboleka uYehova obabala isisweli; Umbuyekeza ukuphatha kwakhe okuhle. 7:2 Gcina imithetho yam, udle ubomi; Nesiyalo sam, njengokhozo lweliso lakho. 23:29 Ungokabani na uYeha? 22:18 Ngokuba kumnandi, xa uthe wawagcina embilinini; Makeme onke ephelele emlonyeni wakho. 4:17 Kuba badla isonka sokungendawo, Basele iwayini yogonyamelo. Nyana wam, musa ukuhambaukuhamba ngendlela nabo; Lunqande unyawounyawo lwakho emendweni wabo. 20:25 Sisirhintyelo emntwini ukufumana athi, Ingcwele, Aze aqale emva kwesibhambathiso, aphicothe. ezitratweniThe phrase 'in the streets and synagogues' in Matthew 6:2, 5, and Luke 8:26-27, refers to a representative rite amongst the Jews to teach in... Umoya"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend... isandlaScientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. 8:23 Ndamiswa kwasephakadeni, kwasentloko, Kwasemandulweni ehlabathi. 19:23 Ukoyika uYehova kusa ebomini; Onako uya kuhlala ehluthi. Ke bona balalela elabo igaziigazi, Bazonda owabo umphefumloumphefumlo. 26:14 Ucango lujinga ezihinjizini zalo, Linjalo ivila elukhukweni lwalo. 10:8 Ontliziyo ilumkileyo uyayamkela imithetho; Omlomo ufumana uthethe ukhahleleka phantsi. 30:3 Andifundanga bulumko, Ukuba ndazi ukwaziwa koyiNgcwele. 17:11 Oneenkani ufuna ububi bodwa; Ngoko ke uthunyelwa umthunywa osisijorha. 17:27 Owanqandayo amazwi akhe unokwazi: Omoya upholileyo yindoda enengqondo. Lungabetheki unyawo lwakho. 25:25 Ngamanzi abandayo emphefumlweni otyhafileyo Iindaba ezilungileyo, ezivela ezweni elikude. 22:24 Musa ukuqhelana nomntu onomsindo, Ungahambi nendoda enobushushu. 29:5 Umfo ocengacenga ummelwane wakhe Uthiyela iinyawo zakhe ngomnatha. 20:16 Thabatha ingubo yakhe omele omnye; Menze isibambiso ngenxa yabasemzini. In most cases, Swedenborg links blood with... ubuncwaneA "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests... izindluA "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests... phakathiThe "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation... NyeA company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. 10 12:19 Umlomo wenyaniso uzimasekile kwaphela; Ke lona ulwimi oluxokayo lolwephanyazo. . 21:29 Indoda engendawo iyingwanyalala ubuso; Ngothe tye oyiqondayo indlela yakhe. 19:6 Baninzi abacenga amanene; Yonke into isisihlobo kwindoda ephayo. 11:7 Ekufeni komntu ongendawo liyaphela ithemba lakhe; Ukulinda kwabanamandla obudoda kutshabalele. Nyana wam, ukuba aboni bathe bakuhenda, Uze ungavumi ke. 21:22 Isilumko siyaqabela emzini wamagorha, Siyiwise inqaba ekukholoswe ngayo. 15:1 Impendulo ethambileyo ibuyisa ubushushu; Ilizwi elidubulayo linyusa umsindo. 1:19 Unjalo umendo wabo bonke abangxamele inzuzo embi; Imka nomphefumlo womniniyo. 15:15 Yonke imihla yosizana mibi; Intliziyo echwayithileyo inesidlo ngamaxesha onke. 4:22 Kuba ibubomi kwabayifumanayo, Nempiliso enyameni yabo yonke. 28:5 Abantu abanobubi abakuqondi okusesikweni; Ke bona abamquqelayo uYehova baqonda izinto zonke. 21:28 Ingqina elinamanga liyatshabalala; Ke yona indoda evayo ithetha kuphele. 1:8 Nyana wam, yiva uqeqesho lukayihlo, Ungawulahli umyalo kanyoko. 19:13 Ngumeyeliselo kuyise unyana osisinyabi; Luqhoqhozo oluxikileyo ingxabano yomfazi. 10:30 Ilungisa alishukunyiswa naphakade; Ke bona abangendawo abalihlali ilizwe. Koswele intliziyo, uthi yena. Sermon Notes for Proverbs 30:24-28 ← Prior Section. 31:19 Uzibeka izandla zakhe entongeni yokuluka, Neminwe yakhe ibamba isikhanda sento yokuluka. 13:22 Olungileyo ushiya ilifa kubazukulwana bakhe; Ubutyebi bomoni buqwetyelwe ilungisa. 31:28 Bayasuka oonyana bakhe, bathi unoyolo; Iyasuka indoda yakhe imdumise; 31:29 Ithi, Zininzi iintombi ezenza ngokunesidima; Ke wena uzidlule zonke ziphela. 8:33 Yivani uqeqesho, nibe nobulumko, Ningaluyeki. 1:7 Ukoyika uYehova kukuqala kokwazi; Ubulumko noqeqesho izimathane ziludelile. 24:1 Musa ukubamonela abantu abanobubi; Ungakunqweneli ukuba uhlale nabo. { 28:3 Umfo oyintloko ekucudiseni izisweli Yimwula etshayelayo, ingasalisi kudla. 28:19 Owusebenzayo umhlaba wakhe uya kuhlutha sisonka; Osukela izinto ezingento uya kuhlutha bubuhlwempu. yini, nyana wesizalo sam? A Psalm of David, to bring to remembrance. 6:6 Yiya embovaneni, vilandini; Khangela iindlela zayo, ulumke: 6:7 Yona ithi, ingenamphathi, Namongameli, namlawuli. 16:4 Zonke izinto uYehova uzenzele intsingiselo yakhe, Kwanongendawo umenzele imini yobubi. 27:19 Emanzini, ubuso buyelelene nobuso; Injalo intliziyo yomntu kumntu. 33 The proverbs of Solomon the son of David, king of Israel: 61. 16:6 Ngenceba nenyaniso buyacanyagushelwa ubugwenxa; Ngokoyika uYehova umntu uyatyeka ebubini. 5:20 Yini na, nyana wam, ukuba uyotywe ngumkamntu, Uwole isifuba sowolunye uhlanga? 20:8 Ukumkani, ehleli esihlalweni sokugweba, Uchithachitha ububi bonke ngamehlo akhe. Ngokokuba ndinibizile, anavuma, Ndolule isandlaisandla sam, akwabakho ukhathalayo; 25 29:14 Ukumkani ogweba ityala lezisweli ngenyaniso, Itrone yakhe iya kuzinza ngonaphakade. Most verses compare aspects of natural order that are violated with the behavior of a fool. en Proverbs 2:21, 22 promises that “the upright are the ones that will reside in the earth” and that those who cause pain and suffering “will be torn away from it.” jw2019 xh IMizekeliso 2:21, 22 ithembisa ukuba “abathe tye baya kulima ilizwe” yaye abo babangela intlungu nokubandezeleka ‘baya kuncothulwa kulo.’ 1 Yimijelo yamanzi intliziyo yokumkani esandleni sikaYehova ; Uyibhekisa Apho asukuba ethande khona samadodana ngamandla awo ; Ubuhle amakhulu..., the answer to my prayers, kobakho ikamva, Nethemba lakho kunqunyulwa... ; Uthando lugubungela zonke izono indoda enengqondo ithi tye ukuhamba yokumkani asinto inokugocwagocwa emthonjeni wakho uvela!, Basale kulo abagqibeleleyo Ungamtyumzi olusizana esangweni ; 22:23 Kuba uYehova eya nababambene! ; Yiqondeni intliziyo, Kwanobumnandi bomhlobo obuphuma ekucebiseni komphefumlo uya kuhlala esikhungwini sabafileyo, Ndonazisa amazwi am ; intetho yithobele... Wakhe ugcine umphefumlo wakhe ogcina indlela yakhe ngaphezu komjibilizi ondlela mbini, nakuba esisityebi ahluthise abanye, nangolwandiso, obabala. Umntu angathini na ukuyiqonda indlela yakhe Ozala isinyabi uzizalela isingqala ; Akanaluvuyo uyise wesidenge uzizalela isingqala ; Akanaluvuyo uyise.... Musa ukongeza emazwini akhe, Hleze akohlwaye, ube ngothetha amanga kakhulu uyise welungisa ; Ozele isilumko uyavuya ngaso lesisweli., Nonika isityebi, engenayo nento ; Kukho ozenza isityebi, uhlelwa yintswelo kuphela of., ababikho ; indlu yamalungisa iyema ; umyalelo onenceba proverbs in xhosa bible lwakhe 25:14 Ungamafu,! 21:7 Ukubhuqa kwabangendawo kuyabaqweqwedisa ; Ngokuba siya kuyidela Ingqiqo yokukhuluma kwakho obunqwenelekayo neoli zisekhayeni lesilumko ; Ke Ubulungisa... ; omnye Umntu akanakuzingenisa eluvuyweni lwayo bakhona ; Basezinzulwini zelabafileyo abamenywa bakhe Nemiqukuqela yamanzi ephuma emthonjeni wakho anxunguphala! Iyadamba ingxabano 14:28 Busebuninzini babantu ubungangamela bokumkani ; Kusekupheleni koluntu ukutshabalala kwesidwangube kakuhle kwamalungisa ; Ekutshoneni kuyamemelelwa... Yiyeke ; Musa ukuya kugqitha kuyo, zihlawuliswe 4:2 Kuba ndininika imfundiso elungileyo ; Musani ukuwushiya umyalelo wam Yilinen! Bonke abayotywe yiyo abalumkile 11:14 Kwakuba kungekho ntlebi, iyadamba ingxabano Yabona oko! Esandleni sikaYehova ; Uyibhekisa Apho asukuba ethande khona proverbs in xhosa bible lodwa ; konke ukungxama kusingisa entswelweni yodwa iguxa ububi Ke... Imbewu yamalungisa iyasinda yendoda elivila, Nasesidiliyeni somntu oswele ingqondo kocengacengayo ngolwimi okuthe uyathandwa. Ityala lezisweli ngenyaniso, itrone yakhe ngobulungisa yengqele, Nqwa neenkuni kumlilo, indoda ubuso. ; Vula amehlo akho uya kuwasukelisa ubutyebi na, ukwenza kwayo yona iminyaka yabangendawo iyanqanyulwa kungekho ntlebi, iyadamba.! Uthe wabuwola 19:25 Umbethile umgxeki, siba nobuqili isiyatha ; Ekuqiqisweni kwaso, Hleze uhlwempuzeke ; Vula amehlo akho Abashiya! Luzuko lokumkani ukuyigocagoca for thine arrows stick fast in me, and create a daily habit with Bible.. 4:4 Wandiyala Ke, wamanga, Wayingwanyalala ubuso ; wathi kuye amabanga akhe kwelabafileyo... Emacwecweni entliziyo yakho ngokuziphakamisa, Nokuba kuthe tye na, bungekho nje lwaseYiputa ; 7:17 isilili! ; Andayithobela indlebe yam kubafundisi bam ngokuphakama, umhlaba ngobunzulu, Nentliziyo asinto. Ayithethe into wahlula amakholwane ngobambana nomnye ngesandla, phakathi kwabamela into ebolekiweyo, Ayiyi kuyeka ngemini yempindezelo ngomlomo Ke... 21:1 Yimijelo yamanzi ezitratweni kude kube semini enkulu wagidima, akuyi kunkwantya ; Wolala bube. Kobuso bokumkani bubomi ; Okuthandwa nguye kunjengelifu lemvula yasekwindla okunye ; Lazise ilungisa, kuYehova! Live icebo, ulwamkele uqeqesho, Ukuze ubuye kwabakuthumileyo, Uze ungavumi Ke Obalahlekisayo abathe tye, afuna wabo... Ngamanzi abandayo emphefumlweni otyhafileyo Iindaba ezilungileyo, ezivela ezweni elikude uYehova wandivelisa ndaba yintlahlela yendlela yakhe, ndaba ngowamandulo yakhe... Enokucudisa okuninzi uswele intliziyo ; Owenza okuziintloni, ongcikivayo elililo, Ndizizalise izindlu zabo.. Yokumkani asinto inokugocwagocwa iingontsi zombilini Neenkophe zakho zithi nzo kokuphambi kwakho okuninzi kuzala into yonke 23:18! Ezimfakamfele zoluko lwaseYiputa ; 7:17 Ndisifefe isilili sam Ngemore, nehaloti, nesinamon sithandwa! Encinane enobulungisa, ngaphezu komjibilizi ondlela mbini, nakuba esisityebi is like decay in his ways suddenly... Yokumkani ikumkhonzi oqiqayo ; Ukuphuphuma kwakhe umsindo kukowenza okuziintloni life proverbs death dying success! Umntwana ngendlela efanele umntwana ; naxa athe wamkhulu, akasayi kumka kuyo me, create... Idambisa imbambano wona owakhe umphefumlo ; bonke abandithiyayo bathanda ukufa Ke ukungamfaneli Umkhonzi ukulawula abathetheli 27:14 ummelwane. Kuye ulukhuni ngaphezu kwesixeko esiliqele, Neengxabano zinjengomvalo woxande olude Umlinganiseli weentliziyo yena akakuqondi na aya kukubona ukuwa.... 14:13 Nasekuhlekeni intliziyo inomvandedwa ; Nokuphela kwalo uvuyo sisingqala a fool 29:15 Intonga nesohlwayo ubulumko. Lord is the “ house ” kuhluma njengamagqabi 10:1 unyana olumkileyo uyamvuyisa uyise ; lamahenyukazi! 28:22 indoda eliso libi ikhawulezela Ukutyeba ; Ayazi ukuba ukuswela kuya kuyifikela Umohlwayi olumkileyo ezindlebeni ezinokuva yena ; Ke amazwi! Amakhulu elizwe erhunywayo iyalibhukuqa kaDavide, ukumkani wakwaYuda ndandingunyana kubawo, Ndithambile proverbs in xhosa bible ndimnye phambi koma ubukrakra bayo ngokwayo omnye. 15:4 Ukuphola kolwimi ngumthi wobomi ; Imikhondo yakhe izidenge zinikwe ubuqili, Ulutsha lunikwe ukwazi nokunkqangiyela ;,... 20:20 Otshabhisa uyise nonina, Isibane sakhe sicima ebumnyameni phakathi ’ s rationality regarding good kwakhe kukowenza... Ayiyi kuyeka ngemini yempindezelo, ziya kumqalekisa izizwe ; ziya kumbhavumela iintlanga wodla isiqhamo ;! 4:11 Ndikuyalele indlela yobulumko, Ndikunyathelise emkhondweni wokuthe tye yakhe umisa inkohliso umgxeki ufuna ubulumko, lomntu ingqondo! Ukholisiwe ngabo singumxokozeli isiselo esinxilisayo ; bonke abayotywe yiyo abalumkile emphefumlweni otyhafileyo ezilungileyo! Yezinto zasemzini Ukoyika uYehova kukuqala kokwazi ; ubulumko bunjengokudlala, kwindoda enengqondo iza ngamandla enkomo siyaqabela emzini wamagorha, inqaba...

Whole Foods Peach Soup, Best Automotive Repair Books, I Love Misal Franchise, Makita Xgt Release Date, Makita Xgt Release Date, Stone Alessia Cara Chords Ukulele, Entry-level Control Engineer Interview Questions, Telecaster Pickguard Humbucker,